Patrons


Dr. Mahesh Patel
Dr. M.T. Bhatia
Dr. Nitin Vora
Dr. Pankaj Patel
Dr. Pranay Shah

Senior Advisors


Dr. Deepika Patel
Dr. Geeta Joshi
Dr. Mahendra Rajgor
Dr. Mukesh Vakil
Dr. Priti Sanghvi

ISSPCON 2020 CommitteeOrganizing Chairman
Dr. Bipin Patel

Organizing Vice Chairman
Dr. Milan Mehta

Organizing Secretary
Dr. Hitesh N. Patel

Treasurer
Dr. Gopal Desai

Scientific Chairman
Dr. Pratik M. Shah

Scientific Co-Chairman
Dr. Umesh Raval

Workshop Chairman
Dr. Jay M. Panchal

Organizing Committee


Dr. Atul Gandhi
Dr. Bharat Chaudhary
Dr. Deepak Desai
Dr. Hemaxi Ambani
Dr. Mahesh Patel
Dr. Palak Mehta
Dr. Rajiv Harshe
Dr. Rashmin Sanghvi
Dr. Sahil Patel
Dr. Shiraz Munshi